Κύριος στόχος του Δικτύου είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και η προώθηση της καινοτομίας στη διδασκαλία και τη μάθηση.
Το Δίκτυο στοχεύει: στο σχεδιασμό και υλοποίηση σεμιναρίων και εργαστηρίων με βάση καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, την προώθηση της ανταλλαγής καλών διδακτικών πρακτικών, τη συμβολή στο σχεδιασμό μιας μακροπρόθεσμης εκπαιδευτικής πολιτικής του Πανεπιστημίου, τη συνεχή υποστήριξη της ακαδημαϊκής πρακτικής , καθώς και ο συντονισμός και η λειτουργία νέων, δημιουργικών χώρων μάθησης στο Πανεπιστήμιο.
Το Δίκτυο αποτελείται από τρεις Ομάδες Υποστήριξης: την Ακαδημαϊκή Ομάδα, την Ομάδα Υποστήριξης Μάθησης Φοιτητών και την Ομάδα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.


Μεταπτυχιακοί/ Διδακτορικοί/ Μεταδιδακτορικοί
Συμβουλευτική Υπηρεσία Φοιτητών/τριών